Punto Esmirna İspanyolca B2 Kurs Programı

Punto Esmirna İspanyolca B2 Kurs Programı

Program süresi:  11 hafta (88 ders)

Cervantes Enstitüleri ve Avrupa Dil Portfolyosu baz alınarak hazırlanan B2 kurs programımız aşağıdaki gibidir:

 1. Hafta: İnsanlar ve Kelimeler

Hedef: Kişisel sözlüğümüzü hazırlama

İletişim:

Sözlük kullanımı

 • Kelimeleri tanımlama
 • Farklı dillerde kelimeleri mukayese etme
 • Kelimelerle kendi ilişkimiz ve öğrenme sürecimiz hakkında konuşma
 • Geçmiş tecrübelerimizi hatırlama
 • Hikaye anlatma

Dil Bilgisi:

 • Aynı kökten gelen kelimeler(I)
 • Kelimeleri olumsuz yapan ön ekler: - anti, -a, -in, -i, -im, -ir, -des
 • Edatlar ile beraber sıfat cümlecikleri: en, con, sobre, el/la/los/las que…, dönüşüm: que/quien
 • Karşılaştırma yapıları(I): es como/una especie de…+sustantivo
 • Zamirsel yapılar: traerle a alguien buenos recuerdos, venirle a la memoria, recordarle

Kelime Bilgisi:

 • Sözlüklerdeki kısaltmalar
 • Kelime türeten kelimeler: objeto/ utensilio/ recipiente

Metinler:

 • Sözlükler
 • Karşılıklı konuşmalar
 • Edebi hikaye
 • Bilgilendirici metin
 1. Hafta: Sinema ve İnsanlar

Hedef: Bir sinema sahnesine ait senaryo yazma

İletişim:

 • Bir senaryoyu tanımlama: an, yer, kişiler ve eşyalar
 • Hava durumu
 • İnsanların yerini belirleme ve konumlarını tanımlama
 • Kişilerin fiziksel özellikleri ve giyimlerini tanımlama
 • Hareketleri ve durumları zamansal sıraya koyma
 • Nedenleri ve sonuçları ilişkilendirme
 • Bir konferansı organize etme

Dil Bilgisi:

 • Yer bildirimi ve yönlerle ilgili özel tanımlayıcılar: enfrente de, frente a, cerca a…
 • Hava durumunu bildirmede kullanılan yapılar: hacer/ haber/ ser/ estar
 • Dış görünüşü ifade etme: ser, tener, llevar
 • Dönüşüm fiili yapıları: ponerse + a + infinitivo, quedarse + gerundio/participio
 • Dönüşlü fiiller: ponerse, quitarse, tumbarse
 • Zamanı ifade eden yapılar ve belirleyiciler(I): entonces, en ese momento, de repente, de golpe, inmediatamente; y, mientras,…; y, al mismo tiempo…; al + infinitivo
 • Geniş zamanın talimat vermek için kullanımı
 • Dolaylı anlatım(I): proponer/pedir/… que + presente de subjuntivo, decir que + presente de indicativo

Kelime Bilgisi:

 • Pozisyon ve hareket
 • Giyim ve kuşam
 • Dış görünüş
 • Mimikler ve duruşlar
 • Sinema

Metinler:

 • Film senaryoları
 • Karşılıklı resmi konuşmalar
 • Romandan alıntı

 

 1. Hafta: Harika İnsanlar

Hedef: İnsanlık tarihi açısından üç kişiyi seçme ve kazanımlarını savunma

İletişim:

 • Biyografik bilgileri aktarma: ikamet edilen yer, meslek, medeni durum, aile ilişkileri, ölüm vb.
 • Hareketleri, başarıları ve vasıfları değerlendirme
 • Bir değerlendirmeyi önemsiz olarak  gösterme
 • Bir kişinin hayatındaki ya da kişiliğindeki değişimleri tanımlama
 • Tarihi olayları aktarma

Dil Bilgisi:

 • -Miş’li geçmiş zaman ve –di’li geçmiş zamanın kullanımları
 • Zamanı ifade yapılar ve belirleyiciler(II): durante toda su vida/ infancia…; de joven/ mayor/…; al cabo de…; unos años/ meses/… más tarde; poco después; después de + infinitivo
 • Geçmiş zamandaki olayları geniş zaman kalıbı ile anlatma
 • Dönüşüm fiilleri ve yapıları(II): hacerse, quedarse, volverse, ponerse, convertirse en, cambiar, dejar de + infinitivo, seguir + gerundio
 • Karşılaştırma yapıları(II): no tan…como…, mucho más… que…

Kelime Bilgisi:

 • Biyografi terminolojisi
 • Kişilerin vasıfları

Metinler:

 • Biyografiler
 • Bilgilendirici ve ansiklopedik metinler
 • Karşılıklı konuşmalar
 • Fikir yazıları
 • Gazete haberleri

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Macera

Hedef: Bir macera yolculuğu hazırlama

İletişim:

 • Doğal alanları tarif etme ve iklim koşullarını ifade etme
 • Amacımızı ifade etme
 • Saygı ifade etme
 • Kesinliği ve olasılığı ifade etme
 • Gelecek zamandaki olayları aktarma
 • Planlar ve tasarılardan konuşma
 • Durum bildirme
 • Muhtemel olaylar hakkında çözüm yolları sunma

Dil Bilgisi:

 • Amaç bildiren yapılar (I): para + infinitivo, para que + subjuntivo, por si + indicativo, no vaya a ser que + subjuntivo
 • Olasılık ifadeleri: quizás/ probablemente/… + indicativo/subjuntivo
 • Zamanı ifade eden yapılar ve belirleyiciler (III): cuando/ en cuanto/ tan pronto como/ hasta que + presente de subjuntivo
 • Dilek şart kipinin hikayesinin kullanımı
 • Koşul yapıları(I): si + presente de indicativo; si + imperfecto de subjuntivo; siempre y cuando/ en el caso de que/ a no ser que/ + presente de subjuntivo
 • Lo’nun kullanımı(I): lo más + adjetivo

Kelime Bilgisi:

 • Seyahatle ilgili araç ve gereçler
 • Coğrafya, iklim ve doğa
 • Seyahat ile ilgili kelimeler: ulaşım araçları, ekipman, olaylar vb.

Metinler:

 • Seyahat broşürleri
 • Yazılı basında röportaj
 • Hayatta kalma rehberi
 • Seyahat röportajı
 • Karşılıklı konuşmalar

 

 1. Hafta: Hakları olan İnsanlar

Hedef: Bir gruba ait haklar bildirgesi oluşturma

İletişim:

 • Tartışma ve anlaşma
 • Bir tartışmanın maddelerini düzenleme
 • Teklifte ve öneride bulunma
 • Teklifleri koşullu olarak kabul etme
 • Hakları, yasaklamaları ve zorunlulukları ifade etme

Dil Bilgisi:

 • Condicional’in kullanımları: Habría que/ deberíamos + infinitivo
 • İsim cümlecikleri(I): proponer, ser conveniente + infinitivo/ que + presente de subjuntivo/ imperfecto de subjuntivo
 • Koşul yapıları(II): siempre que, siempre y cuando, con tal de que + presente de subjuntivo
 • Lo’nun kullanımları(II): lo parece(n), lo es/son
 • Zorunluluk: haber de/ deber + infinitivo
 • Zaman belirleyiciler(IV): a partir de ahora; de ahora en adelante; desde este momento/ mismo instante

Kelime Bilgisi:

 • Hayvanlar dünyası
 • Toplum ile alakalı konular
 • Sosyal topluluklar: sigara içmeyenler, ergenler, tüketiciler vb.

Metinler:

 • Sloganlar
 • Tartışmalar
 • Hak bildirgeleri
 • Gazete makalesi

 

 1. Hafta: Kalbi Olan İnsanlar

Hedef: Bir grup insanın sürdürdüğü ilişkileri yargılama ve aralarında geçen bir tartışmayı canlandırma

İletişim:

 • Geçmişe gönderme yaparak karakterleri, tutumları ve duyguları tarif etme
 • Geçmiş zamandaki olayları ve durumları değerlendirme
 • Geçmiş zamandaki olaylara ve durumlara bağlı olarak duyguları ifade etme
 • Farklı bakış açılarından bakarak fikir sunma
 • Özür dileme ve suçlama

Dil Bilgisi:

 • Duygu bildiren başlıca fiillerle beraber (I) isim cümlecikleri(II): querer/ gustar/ no soportar/... + presente de subjuntivo/imperfecto de subjuntivo
 • İsim cümlecikleri(III): Es normal/ una pena…+ que + imperfecto de subjuntivo
 • Di’li geçmiş zamanın kullanımları: bir zaman pediyodunu değerlendirme: pasarlo bien/ mal
 • Bilgi sunmaya yarayan yapılar: te lo aseguro/ prometo; dicen que; lo cierto es que, de todas maneras; en el fondo, a fin de cuentas, hay que reconocer que; por suerte, por desgracia, por fin; para colmo, encima, lo que es peor, la verdad; en resumen, total que; lo que pasa es que; y entonces

Kelime Bilgisi:

 • Kişisel ilişkiler

Metinler:

 • Radyo röportajı
 • Karşılıklı konuşmalar
 • Kişisel günlük
 • Şiir
 • İstatistiki bilgi

 

 1. Hafta: Ütopik İnsanlar

Hedef: Yeni bir politik grubun programını oluşturma ve sınıfta seçim düzenleme

İletişim:

 • Reddetme ve şikayet etme
 • Arzuları ifade etme
 • Bir konudan üstü kapalı olarak bahsetme
 • Söz verme
 • Amacı ifade etme
 • Avantaj ve dezavantajları ifade etme

Dil Bilgisi:

 • Duygu bildiren yapılar(II): No soportar/ no aguantar/ estoy harto de/ fastidiar/ molestar/ indignar
 • İsim cümlecikleri(IV): fiil + isim/ mastar/ que + subjuntivo: no soporto las mentiras/ mentir/ que me mientan
 • Lo’nun kullanımları(III): lo que + fiil, lo de + isim/ mastar, lo + sıfat
 • Dilek şart kipinin hikayesi
 • Yoğunluk belirticiler: enormemente, tremendamente…
 • Gelecek zamanın kullanımları: söz verme ve planları aktarma
 • Amaç bildiren yapılar(II): para/ a fin de + infinitivo, para que/ a fin de que+ subjuntivo

Kelime Bilgisi:

 • Politik yaşam: organizasyon ve tartışma konuları

Metinler:

 • Basın haberleri
 • Radyo röportajı
 • Seçim propagandası
 • Radyoda seçim röportajı
 • Şarkı sözleri

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Ürünler

Hedef: Bir ürün hakkında kısa bir sunum hazırlama

İletişim:

 • Resmi bir kayıtla ilgili bilgiyi şekillendirme: bilgiyi ve verileri sunma, farklı bakış açılarını belirtme, sonuç çıkarma, örneklendirme
 • Bir ürünün özelliklerini ve faydalarını ifade etme
 • Neden ve sonuçları ilişkilendirme
 • Konferans düzenleme

Dil Bilgisi:

 • Kelime türleri(II), fiillerden türetilen isimler: -te, - miento, - ado
 • Sıfatın isimden önce gelmesi
 • Tartışmalarda –mente ile biten zarfların kullanımı: esencialmente, precisamente, indudablemente
 • Neden bildiren yapılar: por + sustantivo/ porque + verbo
 • aunque + indicativo/ subjuntivo, a pesar de + infinitivo
 • en cuanto a, en lo que se refiere a; esto es, es decir; por tanto; por el contrario, a pesar de ello; por ejemplo, en concreto, en particular; tanto es así que, es por esta razón (por la) que

Kelime Bilgisi:

 • Gıda ve endüstri ürünleri ve seçilme işlemleri

Metinler:

 • Bir şirkete ait internet sitesi
 • Konferanslar
 • Kamuya hitap eden broşürler
 • Bilgilendirme metinleri
 • Lokanta menüsü
 • Ekonomi dergisinden alınma metinler

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Kültürler

Hedef: Ülkemizi ziyaret etmek isteyen birine elektronik posta yazma

İletişim:

 • Toplumların ve kişilerin adet ve geleneklerinden bahsetme
 • Zevkleri ve tercihleri ifade etme
 • Gelenek ve görenekleri kıyaslama
 • Şaşkınlığı ifade etme
 • Yanlış anlaşılmaları düzeltme ve yanlış anlaşılmalardan sakınma
 • Tavsiyede bulunma
 • Elektronik posta yazma

Dil Bilgisi:

 • Bazı fiillerin kullanımı: pasar/ pasarlo; quedar/ quedarse; parecer/parecerse; soler
 • Zamirsel fiiller: resultar/parecer + adjetivo; sorprender
 • Se ile kurulan pasif yapılar
 • Zıtlık ifade eden yapılar: mientras que, en cambio; no creas que/ no vayas a pensar que + indicativo, lo que pasa es que…; no es que + subjuntivo, sino que + indicativo
 • Olumsuz emir kipi: No hagas/ no digas/ no se te ocurra + infinitivo
 • Dilek ifade eden que + subjuntivo kalıbı
 • Tener en cuenta que; con respecto a; eso vale también para, igual sucede con; en cambio, si se trata de

Kelime Bilgisi:

 • Popüler eğlenceler
 • Kültürel alışkanlık ve değerler

Metinler:

 • Radyo ve basın röportajları
 • Karşılıklı konuşmalar
 • Tebrik kartları
 • Elektronik postalar
 • Düşünce yazıları

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Duygular

Hedef: Sınıf arkadaşlarımızın kişilikleri hakkında bir anket hazırlama

İletişim:

 • Günümüzde ve geçmişte tahminlerimize dayanan bir olayı ifade etme
 • Karşılıklı konuşmalardan bahsetme
 • Geçmiş zamandaki olayları değerlendirme
 • Kendimize ait ve başkalarına ait yeteneklerden bahsetme
 • Geçici durumlar hakkındaki belirsizlikleri ifade etme

Dil Bilgisi:

 • Birleşik koşul: yapısı ve kullanımları
 • Dilek şart kipinin hikayesi: yapısı ve kullanımları
 • Koşul yapıları(III): si + pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional subjuntivo/ pluscuamperfecto de subjuntivo
 • Tendría/s que, debería/s, habría sido mejor, podrías + infinitivo compuesto
 • Dolaylı anlatım(II)
 • Zaman belirten yapılar(V): gerundio, al + infinitivo; antes de/ después de + infinitivo; mientras, (justo) en el momento en que…
 • Ser capaz de…
 • Estar a punto de + infinitivo, acabar de + infinitivo

Kelime Bilgisi:

 • Entelektüel beceri ve kişisel beceri hakkındaki terminoloji
 • Tepkiler
 • Kişisel beceriler

Metinler:

 • Bilimsel alanda bilgilendirici dergi
 • Karşılıklı konuşmalar
 • Kişilik testi
 • Randevular

 

 1. Hafta: Adil İnsanlar

Hedef: Popüler bir dava hazırlama ve gerçekleştirme

İletişim:

 • Etik yargıları ifade etme
 • Hareketleri kritize etme ve savunma
 • Tartışma
 • Bilinen bir şeyden bahsetme

Dil Bilgisi:

 • İsim cümlecikleri(V)
 • İsim cümlecikleri(VI)
 • Koşul yapıları(IV)
 • Aprovecarse de, ser desleal con, confiar en, contar con…

Kelime Bilgisi:

 • Etik değerler
 • Yargıya varma

Metinler:

 • Bir iletişim kanalının internet sitesi
 • Radyo programı
 • Basın röportajı
 • Edebi hikayeler